Ου προσποιείσθαι δει φιλοσοφείν αλλ’ όντως φιλοσοφείν. Ου γαρ προσδεόμεθα του δοκείν υγιαίνειν αλλά του κατ’ αλήθειαν υγιαίνειν.

Μην προσποιούμαστε ότι φιλοσοφούμε, αλλά να φιλοσοφούμε πραγματικά. Διότι δεν έχουμε ανάγκη του να νομίζουμε ότι υγιαίνουμε, αλλά του αληθινά να υγιαίνουμε.

(Επίκουρου Προσφώνησις – LIV)