Πρόσκληση 51ης συνεδρίασης Διοικούσας Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ “ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ”

 Η Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της “ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας”, με διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ Κοιν.Σ.Επ.», προσκαλεί τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής στην πεντηκοστή πρώτη (51η) συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής κατά το άρθρο 21 του καταστατικού του συνεταιρισμού, που θα διεξαχθεί τακτικά στην έδρα της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. επί της οδού Δεριγνύ 64-66, ΤΚ 10434, Αθήνα, στις 19/02/2023, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00. Σε περίπτωση κωλύματος, η συνεδρίαση θα διεξαχθεί την ίδια ώρα μέσω τηλεπικοινωνιακών ή ηλεκτρονικών μέσων, όπως τηλέφωνο, Skype κλπ.

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Διεξαγωγή Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ Κοιν.Σ.Επ..
  2. Δημιουργία νέου υποκαταστήματος.
  3. Αποδοχή ή απόρριψη αίτησης εγγραφής νέου μέλους.

Μary