Πρόσκληση 33ης συνεδρίασης Διοικούσας Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ «ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ»

Η Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ, με διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ Κοιν.Σ.Επ.», προσκαλεί τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής στην τριακοστή τρίτη (33η) συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής κατά το άρθρο 21 του καταστατικού του συνεταιρισμού, που θα διεξαχθεί στο υποκατάστημα της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. “ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ Κοινωνικό Καφενείο – Μαγειρείο” (θέση Συνάντηση, Χώρα, Σάμος, ΤΚ83103), στις 30/7/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Αποδοχή ή απόρριψη αιτήσεων εγγραφής νέων μελών.

  2. Πρόγραμμα διεξαγωγής δημόσιων συνελεύσεων, πέραν των συνελεύσεων της Διοικούσας Επιτροπής και της Γενικής Συνέλευσης.

  3. Ευχαριστήρια επιστολή “CanonCannabis Samos Festival – θέτοντας κριτήρια, κανόνες, αξίες & αρχές” στις 26/7/2019.

Μary